ภาษาไทย | English
เข้าสู่ระบบ!! บทความ

เมนู
วิธีการชําระเงิน
ผลงานของบริษัท เบนนิฟิท มีเดีย
ถาม-ตอบกับผู้ขายข้างล่างนี้

สถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 27/05/2552
ปรับปรุงเวบเมื่อ 20/06/2561
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 43
0105551135437


หมวดหมู่สินค้า/บริการ
ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (43)
บริการติดตั้งระบบท่อน้ำร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลม
พลังงานน้ำ
Heat Pump
สินค้าชีวมวล
เครื่องผลิตไบโอดีเซล
ถังน้ำร้อนแรงดัน
อุปกรณ์กังหันลมและโซลาร์เซลส์
เครื่องมือวัด
อุปกรณ์พลังงานทดแทนเพื่อการเรียนรู้
อนุรักษ์พลังงาน
เครื่องสเตอริ่ง
อื่นๆ



จดหมายข่าว
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ







เช็คสถานะการสั่งซื้อ


Pay online by TaradPay
Pay online by TaradPay
Bank Transfer and Bill Payment
Counter Service
PayPal.com
PaysBuy.com
Mpay.com
Mpay.com

เว็บบอร์ด
Total: 26:               
 
   1 2         Go to: Go




ผู้ตรวจสอบพลังงาน [No. 0]
ผู้ตรวจสอบพลังาน
โรงงานของท่านพร้อมหรือยังสำหรับผู้ตรวจสอบพลังงาน


ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 ที่ผ่าน
มา กำหนดให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมจะต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดการพลังงานที่กำหนด และรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานในปีปัจจุบัน เพื่อจัดทำรายงาน
การจัดการพลังงาน และจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ให้แก่กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไปเป็นประจำทุกปี ซึ่งการปฏิบัติการ
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงาน
ข้างต้น จะต้องดำเนินการโดยผู้ชำนาญการของผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงาน
ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต และหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบ และรับรองการจัด
การพลังงาน โดยคุณสมบัติของผู้ชำนาญการ นอกจากเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทาง
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ หรือทางด้านพลังงาน และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
หรือการจัดการพลังงานในโรงงานหรืออาคารอย่างน้อย 5 ปี และมีผลงานด้านอนุรักษ์พลังงานอย่างน้อย 5
โครงการ และจะต้องเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิธีการตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงานอีกด้วย
โดยผู้ได้รับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานต้องดำเนินการให้มีผู้ชำนาญการที่ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิธีการตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงานภายใน 2 ปี นับจากกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้
สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในฐานะ
หน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศเห็นว่า มีความจำเป็นในการ
จัดทำโครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงาน เพื่อศึกษาพัฒนาและจัดทำหลักสูตรและฝึกอบรม
วิธีการตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงาน และประชุมระดมผู้เชี่ยวชาญจัดทำคู่มือและสื่อการสอนให้แก่
บุคลากรของนิติบุคคลที่ต้องการรับใบอนุญาต รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงาน
หมายถึง นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการตรวจสอบและให้การรับรองการจัดการพลังงานในอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมแทนพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในอาคาร/โรงงานควบคุม พ.ศ. 2552 โดยที่นิติบุคคลดังกล่าวจะต้องมีทีมงานผู้ตรวจสอบพลังงานประกอบด้วย
1. ผู้ชำนาญการอย่างน้อย 1 คน ทำหน้าที่ควบคุมแล รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยผู้ชำนาญการ 1 คน สามารถตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในอาคาร/โรงงานควบคุมได้ 30 แห่ง
2. ผู้ช่วยผู้ชำนาญการอย่างน้อย 2 คนทำหน้าที่ช่วยผู้ชำนาญการในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยผู้ช่วยผู้ชำนาญการ 1 คน สามารถช่วยผู้ชำนาญการในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในอาคาร/โรงงานควบคุมได้ 30 แห่ง
โดยผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการจะต้องไม่เป็นผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการให้กับนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมรายอื่นในเวลาเดียวกัน และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไดๆกับอาคารควบคุมโรงงานควบคุมที่เข้าไปดำเนินการให้ และการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในอาคาร/โรงงานควบคุมแต่ละแห่งต้องประกอบด้วยผู้ชำนาญการอย่างน้อย 1 คน และผู้ช่วยผู้ชำนาญการ อย่างน้อย 2 คน

ขั้นตอนการตรวจสอบการจัดการพลังงาน
การดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมนั้น ต้องดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบพลังงานที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเป็นผู้จัดจ้างมาดำเนินการเอง การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมต้องมีทีมงานของผู้ตรวจสอบพลังงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้ชำนาญการอย่างน้อย 1 คน และผู้ช่วยผู้ชำนาญการอย่างน้อย 2 คน มาดำเนินการ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การชี้แจงวิธีการดำเนินการตรวจสอบ
ทีมงานผู้ตรวจสอบพลังงานติดต่อกับคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานด้านการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อแนะนำทีมงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน วิธีการ เกณฑ์การพิจารณาในการตรวจสอบและอื่นๆทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างทีมงานผู้ตรวจสอบพลังงานและคณะทำงาน
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน
ทีมงานผู้ตรวจสอบพลังงานติดต่อขอรายงานการจัดการพลังงาน เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวกับการจัดการพลังงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้อง และความสอดคล้อง/ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของการจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงานจริง
ทีมงานผู้ตรวจสอบพลังงานดำเนินการเข้าตรวจสภาพการทำงานและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง ของหน่วยย่อยตามโครงสร้างของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมรวมถึงการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

บริษัทกำลังเตรียมเพื่อจะเป็นบริษัทผู้ตรวจสอบพลังงานในเร็วๆนี้
By : Benefit  email  (อ่าน 25649 | ตอบ 28)  (08/03/2553 22:35:50)
ความคิดเห็นที่ 1
หน้าที่เจ้าของโรงงานควบคุม เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมดำเนินการจัดการพลังงานดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน โดยจัดทำเป็นเอกสารและลงนามเพื่อแสดงเจตจำนงในการจัดการพลังงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ให้พนักงานรับทราบ
2. กำหนดโครงสร้าง อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงาน
3. จัดให้มีการฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ และกลไกการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละกิจกรรม
4. ประเมินศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน
5. กำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนอนุรักษ์พลังงานเพื่อควบคุมการใช้พลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. จัดให้มีการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายและ นโยบายที่กำหนด
7. จัดให้มีการตรวจสอบระบบการจัดการพลังงาน
8. ทบทวน วิเคราะห์ แก้ไขข้อบกพร่องของระบบการจัดการพลังงาน
หน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
1. บำรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะๆ
2. ปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน
3. ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมในการจัดการพลังงาน
4. ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดี (พพ.) ตามมาตรา 10
ผู้ตรวจสอบพลังงานและหน้าที่ผู้ตรวจสอบพลังงาน
เป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตจาก พพ. ให้เป็นผู้ตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงานตามมาตรา 48(1) โดยมีหน้าที่ ตรวจสอบ และรับรองการจัดการ
พลังงานให้กับโรงงานควบคุมให้เป็นไปตามกำหนดของ พพ.
การขอผ่อนผันการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ
การผ่อนผันการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของโรงงานควบคุม ที่มีการใช้พลังงานต่ำกว่าขนาด หรือปริมาณ
ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.2550 และจะใช้พลังงานในระดับดังกล่าวต่อไปเป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน อาจแจ้งรายละเอียด
พร้อมด้วยเหตุผล และมีคำขอให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผ่อนผันการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ได้ (ตามแบบ บพผ.1)
อย่างไรก็ตามยังคงมีสถานภาพเป็นโรงงานควบคุม
การยกเลิกการเป็นโรงงานควบคุม
โรงงานควบคุมต้องเข้าข่ายดังนี้
1. ครอบครองเครื่องวัดไฟฟ้า(มิเตอร์) หรือหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีขนาดต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด คือ ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้า ขนาดโดยรวมต่ำกว่า 1,000 กิโลวัตต์ หรือติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดโดยรวมต่ำกว่า 1,175 กิโลโวลท์แอมแปร์
2. เลิกกิจการ และยกเลิกการใช้หม้อแปลงไฟฟ้า
พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ ของโรงงาน
กองทุน
พ.ร.ฎ.กำหนดขอบเขต
การควบคุม
กฎกระทรวงกำหนดหน้าที่
การปฏิบัติ
หลักเกณฑ์การ
สนับสนุน
โรงงานควบคุม
1.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
2. การจัดการพลังงาน
การจัดการพลังงาน มี 8 ขั้นตอน
1.กำหนดโครงสร้างการจัดการพลังงาน
2.ประเมินสถานะเบื้องต้น
3.กำหนดนโยบายและประชาสัมพันธ์
4.ประเมินศักยภาพด้านเทคนิค
5.กำหนดมาตรการ เป้าหมาย
6.การจัดทำแผนปฏิบัติการ
7.ดำเนินตามแผนปฏิบัติการ
8.ทบทวนผลการดำเนินการ
ส่งรายงานการจัดการพลังงาน
3. หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข การเป็น
ผู้ตรวจสอบพลังงาน
พพ.
ผู้ตรวจสอบพลังงาน

การขอผ่อนผันการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ

การผ่อนผันการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของโรงงานควบคุม ที่มีการใช้พลังงานต่ำกว่าขนาด หรือปริมาณ
ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.2550 และจะใช้พลังงานในระดับดังกล่าวต่อไปเป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน อาจแจ้งรายละเอียด
พร้อมด้วยเหตุผล และมีคำขอให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผ่อนผันการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ได้ (ตามแบบ บพผ.1)
อย่างไรก็ตามยังคงมีสถานภาพเป็นโรงงานควบคุม
การยกเลิกการเป็นโรงงานควบคุม
โรงงานควบคุมต้องเข้าข่ายดังนี้
1. ครอบครองเครื่องวัดไฟฟ้า(มิเตอร์) หรือหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีขนาดต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด คือ ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้า ขนาดโดยรวมต่ำกว่า 1,000 กิโลวัตต์ หรือติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดโดยรวมต่ำกว่า 1,175 กิโลโวลท์แอมแปร์
2. เลิกกิจการ และยกเลิกการใช้หม้อแปลงไฟฟ้า
By : benefit  email  (08/03/2553 23:26:12)
ความคิดเห็นที่ 2
มีอบรมที่ไหนบ้างครับ
By : อมร  email  (09/03/2553 13:44:31)
ความคิดเห็นที่ 3
จะต้องทำการเตรียมเอกสารและปรึกษาบริษัทได้ไหทครับ
By : สุชาติ  email  (16/07/2553 17:12:02)
ความคิดเห็นที่ 4
สนใจข้อมูล 8 ขั้นตอนเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัท
By : Benefit  email  (13/08/2553 08:49:44)
ความคิดเห็นที่ 5
ขอให้โรงงานควบคุมเร่งดำเนินการให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.

บทกำหนดโทษ ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
***ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550*** มีรายละเอียดดังนี้

เจ้าของโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุม
1. แจ้งรายละเอียด หรือเหตุผลอันเป็นเท็จในการขอผ่อนผันการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 150,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ***มาตรา 53***
2. ไม่ชี้แจงข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการใช้พลังงานภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับคาสั่งจากอธิบดี พพ.
ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท ***มาตรา 54*** ถ้าชี้แจงเป็นเท็จมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
3. ไม่ปฏิบัติตามที่ พ.ร.บ. กำหนด เช่น การจัดการด้านพลังงาน หรือ จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท ***มาตรา 55***
4. ขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการเข้าตรวจสอบโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ปรับไม่เกิน 5 พันบาท ***มาตรา 59***

การอนุรักษ์พลังงานตาม พ.ร.บ.
การอนุรักษ์พลังงาน
ภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕
***และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐***
สำหรับโรงงานควบคุม

จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ***ฉบับที่ 2*** พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 ทำให้การปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงานควบคุมเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่เคยมุ่งเน้นในเรื่องของการกำหนดให้มีมาตรการอนุรักษ์พลังงาน โดยการสำรวจ ตรวจวัด และวิเคราะห์สภาพการใช้พลังงานในโรงงาน มาเป็นการนำระบบริหารและการจัดการพลังงานที่ได้อ้างอิงรูปแบบและวิธีการที่เป็นมาตรฐานสากลมาใช้ เพื่อความยั่งยืนในการพัฒนาให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานต่อไปในอนาคต โดยในกฎหมายมาตรา 9***1***,***2*** สำหรับโรงงานควบคุมได้กำหนดหน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. ต้องดำเนินการจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการการจัดการพลังงานที่กำหนดในกฎกระทรวง

2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานที่คุณสมบัติและจำนวนตามที่กำหนดในกระทรวง



--------------------------------------------------------------------------------

บทบาทของที่ปรึกษาตรวจสอบ
ปัจจุบันมีโรงงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานควบคุมแล้ว จำนวน 3,500 แห่ง ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดข้างต้น โดยที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ***พพ.*** ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมาย ประกอบกับ พพ. มีเจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการในการกำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงานควบคุมมีจำนวนน้อย และต้องมีภารกิจที่ต้องสนับสนุนในกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในด้านอื่น ๆ ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน จึงได้มอบหมายให้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทน พพ. ในการติดต่อประสานงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนตรวจผลการดำเนินงานของโรงงานควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎหายด้วยความครบถ้วนและถูกต้อง



--------------------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนการดำเนินงาน





--------------------------------------------------------------------------------
By : Benefit  email  (11/09/2553 06:37:19)
ความคิดเห็นที่ 6
แบบฟอร์มรายงานการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานควบคุม

http://f1.uploadfile.biz/file/?i=IIEVMEIEENWMWV

ขั้นตอนการทำรายงาน 10 ขั้นตอนสำคัญ

http://f1.uploadfile.biz/file/?i=IIEVMEIEENWWXZ
By : Benefit Media  email  (11/09/2553 06:49:09)
ความคิดเห็นที่ 7
That hits the target dead center! Great asnwer!
By : Gracelin  email  (13/10/2555 00:57:20)
ความคิดเห็นที่ 8

ทีมตรวจสอบจากภายนอกจะเข้าตรวจจริงประมาณปีไหนครับ

By : อนุพงศ์ จป.***จำเป็น***  email  (29/11/2555 14:30:25)
ความคิดเห็นที่ 9
viagra %-[ car insurance quotes =-O car insurance quotes lntvj cheap car insurance >:-PP new jersey car insurance deexf
By : Milly  email  (10/05/2556 14:34:59)
ความคิดเห็นที่ 10
car insurance 783395 cheap auto insurance 5224 car insurance quotes 868397 car insurance =****** auto insurance online 11306 viagra %***
By : Caden  email  (10/05/2556 14:35:22)
ความคิดเห็นที่ 11
Cialis genérica =-]]] buy viagra 473 buy propecia lowest price gxjidc auto insurance rates lwecff car insurance quotes kiw
By : Kayden  email  (17/05/2556 03:18:36)
ความคิดเห็นที่ 12
buy car insurance online >:-********* buy viagra 464103 viagra on line cfhydq car insurance quotes reist cialis online =[[[ generic cialis online qghtn
By : Hippie  email  (18/05/2556 16:09:20)
ความคิดเห็นที่ 13
viagra >:-OOO ordering viagra jbroo credible online cialis :********* generic cialis ogwd cheap car insurance Kansas City eswi cialis viagra atjdfe cheap auto insurance 8***
By : Jacklyn  email  (29/05/2556 16:54:32)
ความคิดเห็นที่ 14
life insurance quotes xupuyd viagra in india %D auto insurance quotes yyf levitra %*** florida auto insurance online 302
By : Carley  email  (18/06/2556 10:23:11)
ความคิดเห็นที่ 15
pfizer viagra tta car insurance quote knmmd accredited online colleges npboe where to buy Cialias :O cialas on line 047 insurance car blog req
By : Precious  email  (12/07/2556 14:14:39)
ความคิดเห็นที่ 16
nj car insurance quotes ize cheap car insurance in nj online quotes teqatf without a perscription accutane buy 8-*** generic cialis bmfoev buy cialis online no prescription :PP auto insurance quotes online 8-DDD
By : Eddi  email  (12/07/2556 14:14:44)
ความคิดเห็นที่ 17
auto insurance guotes :OOO car insurance quotes >:OOO car insurance quotes 8-[[ car insurance 8OOO CA one years free car insurance 560614 impotence remedy %-]
By : Janais  email  (19/07/2556 08:07:30)
ความคิดเห็นที่ 18
wrx car insurance 40558 liability insurance dentist ipbx cheap car insurance %-O car insurance quotes Indianapolis oiw most reliable auto insurance companies in louisiana ogzs
By : Jayce  email  (21/07/2556 16:30:59)
ความคิดเห็นที่ 19
viagra prescription 322235 auto insurance quotes envy viagra online lxq affordable car insurance online New York City 416933 impotence mental 1454 self employed insurance liability 2767 sildenafil =[
By : Storm  email  (26/07/2556 18:36:15)
ความคิดเห็นที่ 20
car insurance young person >:-********* cialis 770428 Indiana auto insurence rates oskdr cheap car insurance in pa Atlanta imwu auto insurance :-****** get car insurance quotes for free 83101 usa viagra order buy 62072
By : Deacon  email  (17/08/2556 01:53:50)
ความคิดเห็นที่ 21
Hello! afcdbac interesting afcdbac site! I'm really like it! Very, very afcdbac good!
By : Pharmf794  email  (19/03/2557 00:57:33)
ความคิดเห็นที่ 22

louis vuitton handbags louboutin shoes adidas shoes oakley sunglasses outlet nike shoes for cheap michael kors outlet ray bans hermes outlet burberry sale polo ralph lauren stephen curry basketball shoes adidas nmd runner cheap oakley sunglasses micahel kors michael kors outlet clearance michael kors canada polo ralph lauren outlet online ugg boots armani exchange coach factory outlet reebok classic cheap basketball shoes ferragamo coach outlet online coach factory outlet online nike store uk pandora jewelry dior sunglasses 2016 adidas shoes oakley sunglasses cheap coach factory outlet online longchamp outlet rolex daytona burberry outlet ugg boots armani outlet adidas shoes prada sunglasses wholesale ray ban sunglass,ray ban sunglasses,ray ban outlet,cheap ray bans,cheap ray ban sunglasses,cheap ray bans,ray bans cheap oakley sunglasses outlet hermes belt yeezy boost 750 louis vuitton bags nike air max 95 burberry bags cheap jordan shoes prada handbags omega speedmaster michael kors outlet online hollister clothing cheap oakleys chi flat iron jordans polo ralph lauren fake oakleys adidas superstars jimmy choo michael kors uk nmd adidas toms outlet nike cortez white gucci outlet online hollister hoodies cheap nfl jerseys lacoste shoes cartier love ring michael kors outlet online coach factory outlet bottega veneta salelouis vuitton purse jordan shoes nhl jerseys wholesale coach factory outlet online versace sunglasses wholesale adidas superstar white michael kors outlet online mlb jerseys wholesale louis vuitton borse adidas pure boost black nike trainers adidas supercolor pink skechers outlet polo ralph lauren men cartier christian louboutin uk air max 90 louis vuitton handbags longchamp uk

By : chenzhen20160514  email  (16/05/2559 09:59:25)
ความคิดเห็นที่ 23

Hermes Outlet


yeezy shoes


pandora rings


burberry online


Nike Air Max


moncler coats


cheap trx straps


sunglasses outlet


polo online


Hugo Boss Outlet


michael kors outlet


Billat


tiffany co


bercrombie Nederland


beats headphones


longchamp bag


jordan retro shoes


Basketball shoes


coach australia


burberry outlet


ralph lauren


burberry outlets


michael kors purses outlet


coach bags


longchamp le pliage large tote sale


Pandora Charm


michael kors handbags


TRX Training Bands


beats by dre


michael kors outlet


christian louboutin online


kate spade


ray ban new wayfarer


burberry us


michael kors black handbags


hermes uk


Nike Free


RX Resistance Bands


trx band workouts


michael kors totes


Kobe 9 Shoes


ray-ban sunglasses


sac longchamp


michael kors outlet


michael kors handbags outlet


abercrombie outlet us


pandora jewelry


kate spade


abercrombie and fitch


burberry online


Nike Air Jordan


abercrombie paris


Nike Lebron Shoes


landing gear


Hugo Boss Store


nike shoes


michael kors handbags


moncler jacket


longchamp backpack


longchamp tote


Aviator Sunglasses


yeezy boost 350


Coach Purses Outlet Online


burberry outlet


moncler jacket


Popular Sunglasses


mk bags


hermes birkin


asics shoes


louboutin shoes


michael kors outlet


Nike Jordan Shoes


trx training exercises


canada goose outlet


ray ban polarized


MCM Outlet


longchamp sale


longchamp le pliage large tote


louboutin shoes


michael kors satchel


pandora bracelets


rayban aviator


air yeezy shoes


piumini moncler replica


oakley sunglasses


Chanel Tote Bag 2015


michael kors outlet


Michael Kors Canada


lebron james shoes


burberry outlet


trx straps


nike jordan shoes


michael kors hamilton tote


Mizuno Shop Japan


2016 trx


longchamp le pliage medium


coach sunglasses for women


Canada Goose Outlet


burberry outlet


balenciaga bag


prada outlet online usa


michael kors purses on sale


michael kors black friday


Hugo Boss Online


ugg boots


louboutin heels


Kevin Durant Shoes


abercrombie and fitch


nike shoes australia


TRX Training workouts


Coach outlet online


Ralph Lauren


chanel bags prices


hermes uk


true religion uk


michael kors jet set tote


Jordan retro


oakley sunglasses


burberry outlet online


coach carter


pandora necklaces


Nike Kobe 9


burberry online


mcm bags


prada tote bag


michael kors online


Pandora bracelet


abercrombie and fitch


yeezy boost 350


christian louboutin shoes


pandora necklace charms


veronique billat


canada goose jacket


nike australia


Mizuno Running Shoes


pandora necklace


flash sunglasses


canada goose sale


burberry outlet canada


birkin bag hermes


burberry outlet


cheap moncler jacket


chanel australia


pandora charms


jimmy choo australia


Hyperdunk 2016


abercrombie outlet


denim shirts


Michael Kors Watches


TRX Workouts


Polo Ralph Lauren


top sunglasses


Prada Outlet


TRX Workouts


coach


hermes birkin price


Ralph Lauren Polo


mk outlet


coach outlet


prada bags on sale


chanel tote


trx suspension trainer


prada outlet


michael kors factory outlet


moncler outlet


air jordan retro


asics gel


ralph lauren australia


longchamp outlet


coach handbags


Adidas Yeezy Boost 350


trx workouts canada


beats studio


burberry outlet


michael kors outlet


ugg australia


burberry scarfs


chanel flap bag


Chanel Flap Bag Price


cheap ray ban sunglasses


sunglasses


michael kors bags on sale


abercrombie outlet


Official Ralph Lauren UK Online Store


moncler down jackets


trx for sale


Prada Shopper Tote


michael kors black purse


Longchamp Bags


shoes sale


coach usa


nike lebron shoes


Free Run


prada tote


Ralph Lauren Polo


michael kors purses


burberry australia


burberry scarf


landing gears


trx workouts


michael kors


dress shirts


coach bag


CHanel Factory Outlet


michael kors outlet


Suspension Training TRX


TRX Bands


TRX Training Straps


MCM Tote Bag


abercrombie & fitch


cheap basketball shoes


Michael Kors Outlet


online sale glasses


Abercrombie Fitch


ray-ban sunglasses


coach outlet


Chanel Outlet


ray-ban sunglasses


michael kors tote


kate spade UK


trx suspension


michael kors australia


prada bags


Kate Spade Australia


mens sunglasses


Mizuno Wave


pandora rings jewelry


true religion jeans


ralph lauren uk


Prada Outlet


coach diaper bag


Sunglasses site


Polo Ralph Lauren


coach purses


TRX training workouts


pandora bracelet


true religion


moncler outlet


michael kors


longchamp le pliage medium shoulder tote


ugg australia


nike jordan


longchamps


asics kayano


ray ban aviator


balenciaga bags


michael kors outlet


abercrombie outlet


polo outlet


coach purses on sale macy's


trx for sale


michael kors australia


moncler us


burberry


trx canada


tiffany co


nike lebron james


discount sunglasses


Nike Hyperdunk Shoes


brand sunglasses


Bed and Breakfast in chesterfield


Jordan Retro


Ray Ban Outlet


michael kors


trx


michael kors outlet


burberry canada


coach outlet


ralph lauren uk


burberry scarf


Cheap Ray Ban


Michael Kors Watches Outlet


michael kors canada


ray ban glasses


mlb.com


coach bags


abercrombie and fitch


Nike Air Jordan


Nike Jordans


3d t shirts


cheap michael kors handbags


Ralph Lauren UK


Chanel Bag Prices 2014


adidas yeezy boost 350


Chanel bags Outlet


michael kors outlet


exercises for trx


michael kors purses outlet


chanel flap bag price


Nike KD 8


abercrombie us


trx for sale


hermes belt


abercrombie outlet


burberry


michael kors hobo bag


suspension training


TRX Workout


yeezy boost 350 shoes


nike jordan shoes


trx suspension


michael kors clutch


longchamp backpack


pandora rings


michael kors tote


ugg boots ireland


chanel tote bag


michael kors factory outlet


trx exercises


MCM Bags


longchamp bags


burberry purse


moncler clothing


Lebron 13


sunglasses hut


shoes online


abercrombie and fitch


Longchamp Outlet


change points uk


burberry outlet canada


michael kors


burberry outlet


burberry scarf


official michael kors


burberry outlet


Kobe X Shoes


Coach Outlet


christian louboutin shoes


véronique Billat


name brand sunglasses


coach australia


moncler outlet


yeezy shoes adidas


asics Australia


MIZUNO Shop US


Coach Outlet Store


cheap michael kors purses


Longchamp Factory Outlet Online


Whitton Lodge Chesterfield Derbyshire UK


coach australia


mk handbags


ray ban prescription glasses


chanel bag


pandora princess ring


burberry outlet


plaid shirts


coach online


hermes bag


Burberry Outlet


TRX training exercises


landinggear


Nike Hyperdunk 2015


oakley australia


Nike Lebron 12


Coach Sunglasses Outlet


coach outlet


canada goose sale online


Jordan Retro Shoes


KD 8 shoes


hermes purses


chanel bags prices fall winter 2015


chanel


suspension trainer trx


coach bags on sale


ray ban eyeglasses


mlb shop


michael kors outlet store


ralph lauren shirts


TRX Exercises


Prada Factory Outlet Store


R.B Sunglasses


coach sunglasses


longchamp backpack


abercrombie outlet


sheepskin boots


burberry canada


burberry australia


Yeezy 350,Boost 350


Burberry Outlet


pirate system


TRX Suspension Straps


asics gel kayano


Mizuno Shoes


Michael Kors Outlet


sheepskin boots for women


Michael Kors Watches Online


coach purses on sale


pandora ring


michael kors us


trx ab workouts


MCM Bag


clk benz


pandora rings sale


michael kors outlet


abercrombie fitch


cheap trx


burberry outlet


trx suspension training


cheap coach purse


air jordan shoes


mcm tote bag


sheepskin boots on sale


trx workouts


asics shoes Australia


true religion uk


Yeezy Boost 350


Burberry outlet online


christian louboutin shoes


coach handbags


TRX Training


burberry outlet online


pandora.com


polo outlet online


michael kors outlet


michael kors purses


nike basketball shoes


longchamp sac


Longchamp Medium Shoulder Tote


michael kors outlet online


ray ban clubmaster


pandora jewelry


burberry outlet online


michael kors crossbody


sunglasses sm


shoes online sale


3d shirts


abssice 360


balenciaga us


Coach Outlet Online


ralph lauren


TRX Straps


major league baseball


Mizuno Shop


michael kors outlet


Oakley Outlet


ray ban wayfarer


Burberry online


coach factory outlet


abercrombie us


canada goose jacket


coach outlet online


sunglasses hut


coach shoes


TRX suspension workouts


michael kors outlet


nike australia


longchamp sale


michael kors tote bags


ray ban online


michael kors handbags on sale


Printed t shirts


coach purse


ray ban prescription sunglasses


B Derbyshire


Burberry Factory Outlet


jlgg8.16

By : jlgg  email  (16/08/2559 20:04:31)
ความคิดเห็นที่ 24

coach factory outlet online



jordan uk



true religion sale



fitflops sale clearance



beats by dre



coach outlet store online clearance



coach outlet online



adidas trainers



coach factory outlet online



michael kors outlet canada



fitflops



uggs australia



discount oakley sunglasses



parada bags



ralph lauren sale



nike outlet



gucci handbags outlet



cheap air max



coach factory outlet



birkenstocks



cheap ray ban sunglasses



michael kors outlet clearance



michael kors bags



coach outlet online



air max 90



mlb jerseys



longchamp sale



ugg outlet



yeezy boost 350



pandora charms sale clearance



cheap jordan shoes



louis vuitton outlet online



michael kors bags



cheap jordan shoes



ghd straighteners sale



coach outlet online



coach outlet online



ugg canada



longchamp outlet store



yeezy boost



nike free 4.0 flyknit



heap uggs



jerseys cheap



michael kors



pandora charms sale clearance



cheap jordan shoes



coach factory outlet store



coach outlet online



pandora jewelry outlet



hollister co



air max outlet



louboutin outlet



cheap jordan shoes



gucci bags



coach outlet online



moncler jackets



ate spade bags



adidas yeezy boost



adidas



michael kors



chaussures louboutin



oakley sunglasses outlet



christian louboutin outlet



jordan retro



michael kors outlet store



prada outlet online



jordan shoes



polo ralph lauren outlet



louboutin shoes



gucci outlet online



timberland boots outle



adidas trainers



michael kors outlet clearance



coach outlet store



ray ban glasses



ugg boots



nike roshe shoes



north face outlet



canada goose pas cher



sac louis vuitton



michael kors



longchamp handbags



michael kors outlet store



polo ralph lauren outlet



nike free run



celine outlet online



tiffany and co outlet



kate spade uk



coach factory outlet online



michael kors outlet online



toms outlet store



nike roshe one



louis vuitton outlet online



moncler uk



fit flops



pandora jewelry store



birkenstock outlet



coach outlet store



coach factory outlet



discount oakley sunglasses



canada goose jackets



tory burch sale



oakley sunglasses outlet



tory burch outlet online



ralph lauren uk



canada goose parka



canada goose jackets



birkenstock outlet



burberry outlet online



fitflop



longchamp soldes



christian louboutin



true religion jeans outlet



polo ralph lauren outle



mbt



rolex replica watches for sale



longchamp handbags



coach outlet online



yeezy shoes



uggs outlet



coach outlet online



hermes bags



valentino outlet



cheap jordans for sale



nike air max



 



christian louboutin sale



red bottom



adidas outlet store



michael kors outlet online



adidas nmd r1



louis vuitton



bercrombie



coach factory outlet



michael kors handbags



birkenstock



louis vuitton purses



fitflops sale



true religion outlet store



michael kors uk



hermes bags



pandora charms



nmd adidas



kate spade outlet online



coach outlet store online



jordans



coach factory outlet online



fit flops



cheap jerseys



nike free run flyknit



nike outlet store



mlb jerseys



cheap nfl jerseys



ugg on sale



discount nike shoes



canada goose sale



michael kors handbags outlet



fred perry shirts



celine handbags



gucci



nike cortez classic



adidas yeezy boost 350



louboutin sale



nike flyknit



birkenstock shoes



polo ralph lauren



canada goose jackets



cheap oakley sunglasses



michael kors outlet store



ghd hair



stan smith adidas



uggs



louis vuitton handbags



michael kors handbags clearance



louboutin shoes



moncler uk



true religion outlet store



oakley sunglasses outlet



ralph lauren



coach outlet online



michael kors outlet clearance



adidas nmd runner



coach factory outlet online



kate spade outlet online



pandora charm sale



polo ralph lauren pas cher



michael kors outlet online



ray ban glasses



air jordans



jimmy choo shoes



louboutin outlet



michael kors outlet canada



coach outlet canada



cheap rolex replica watches



coach outlet store online



ugg boots outlet



gucci bags



pandora charms sale



rolex watches



chi flat iron



michael kors outlet online



jordan femmes pas cher



michael kors outlet store



coach outlet online



adidas outlet online



lebron shoes



coach outlet store online



fitflop shoes



fake rolex watches



true religion jeans outlet



gucci handbags outlet



ralph lauren outlet online



sac longchamp



longchamp handbags



hollister clothing store



adidas nmd r1



abercrombie outlet



harden shoes



gucci borse



nike tn pas cher



birkenstock uk



beats wireless headphones



coach outlet online



cheap jerseys



vans store



michael kors outlet store



cheap jordan shoes



canada goose outlet



polo ralph lauren outlet online



cheap oakley sunglasses



lebron james shoes



hollister clothing



curry shoes



coach factory outlet online



polo ralph lauren outlet



coach outlet online



ed hardy clothing



louis vuitton outlet store



tommy hilfiger outlet



coach outlet online



adidas sneakers



michael kors



cheap ugg boots



ralph lauren uk



adidas superstars



cheap ugg boots



adidas store



pandora bracelet



nike air huarache



burberry outlet



michael kors bags



nike sneakers



nike blazer low pas cher



moncler pas cher



coach outlet online



nada goose



ugg australia boots



michael kors



red bottom



polo ralph lauren



discount oakley sunglasses



christian louboutin outlet



ugg boots



longchamp bags



red bottom heels



louis vuitton bags



christian louboutin shoes



michael kors handbags outlet



adidas nmd runner



adidas



polo ralph lauren



air max shoes



coach outlet online



coach outlet online



fendi bags



michael kors outlet store



louboutin outlet



yeezy boost 350



abercrombie outlet



polo ralph lauren



louis vuitton borse



air max



pandora charms outlet



mont blanc pen



ralph lauren



oakley sunglasses wholesale



cheap rolex watches



nike air max 95



yeezy boost



michael kors outlet clearance



louboutin pas cher



polo ralph lauren outlet online



michael kors outlet online



nfl jerseys wholesale



coach outlet online



coach factory outlet online



kd shoes



ray bans



michael kors outlet store



louboutin outlet



wireless beats headphones



michael kors outlet store



ugg sale



toms outlet



cheap uggs



moncler outlet online



michael kors outlet store



birkin handbags



mulberry uk



outlet louis vuitton



polo ralph lauren



christian louboutin sale



montblanc



vans outlet



toms shoes



yeezy shoes



rolex replica watches



michael kors bags



longchamp bags



chaussure louboutin pas cher



kate spade



michael kors outlet clearance



pandora jewelry outlet



michael kors purse



christian louboutin pas cher



coach factory outlet online



longchamp bag



canada goose jackets uk



ray ban sunglasses outlet



christian louboutin outlet



mulberry bags



ralph lauren outlet



louis vuitton factory outlet



fitflops sale clearance



james shoes



fred perry polo shirts



louis vuitton outlet store



tiffany jewelry outlet



true religion jeans outlet



uggs outlet



yeezy boost 350



ugg outlet online



red bottom shoes for women



ed hardy store



toms



kobe bryant shoes



michael kors outlet online



chaussures louboutin



pandora charms sale clearance



ed hardy outlet



gucci outlet online



air max



adidas nmd r1



tiffany jewelry



ray bans



longchamp pliage



oakley sunglasses cheap



true religion jeans outlet



coach factory outlet online



true religion uk



moncler jackets



pandora charms sale clearance



yeezy shoes



air max



true religion jeans



cheap ugg sale



uggs outlet



louis vuitton outlet online



nike uk



christian louboutin



ray ban sunglasses discount



ike air force



kate spade outlet



coach factory outlet online



hollister kids



coach outlet store



michael kors outlet store



longchamp bag



cheap nike shoes



dolce and gabbana outlet online



coach factory outlet



christian louboutin sale



air jordans



nike air max 95



coach outlet store online



cheap oakley sunglasses



yeezy boost



louis vuitton outlet online



michael kors outlet online



uggs canada



louis vuitton factory outlet



tiffany and co jewelry



polo ralph lauren outlet



fitflops sale



toms outlet



true religion outlet online



gucci



beats headphones



adidas superstar



tommy hilfiger windbreaker



jordan shoes



adidas nmd runner



fitflops



coach factory outlet online



air max 90



sac louis vuitton pas cher



coach outlet store



adidas superstar shoes



polo ralph lauren outlet online



versace



christian louboutin uk



ed hardy uk



burberry sale



hollister clothing store



canada goose jackets



kd 8 shoes



moncler coats



sac longchamp



ralph lauren outlet online



cheap nfl jerseys



michael kors purses



adidas yeezy boost



toms



cheap nike sneakers



toms

By : 20170307huazhen  email  (07/03/2560 10:42:36)
ความคิดเห็นที่ 25

The fund conferences address some sort of of issues concerning financial concerns. It provides several divisions and each one of these branches have their particular issues, issues, and developments being discussed.thefinancely.com 

It is because it will not be worth it for your financial planners to adopt these low-net-worth men and women as consumers considering every one of the paperwork, regulatory scrutiny, continuous education, or costs to cover their organizations, licenses, as well as other fees. ThefinancialDeals.com 

The Titanic with the US economic system and with the personal finances with the American household is compromised in the same manner - inadequate lifeboats.titansfinance.com 

One method to do which is by searching for the advice of your fiscal director, together, not necessarily separately. These economic managers perform alongside one to produce ideal financial goals, and also offer you support inside accomplishing the financial targets. adviceaboutfinance.net   

It can be important undertake a financial mechanic, who will make suggestions to choose the best permitting rates according to your private circumstances. Many senior citizens are missing an improved retirement's income as a result of an illogical way of shopping around to find the best annuities.   financefuture.us 

The unfortunate simple truth is that, even though the wealthy tend to be immediately focused on finance, the normal people usually are the many affected any time extreme changes inside the financial planet happen. The currency markets crash regarding 1929 can be a prime illustration of just how drastically economic upheavals can easily effect everyone in the united states. financematter.us 

Project financing can be a matter regarding numbers. You should be able to be able to concretely say what you would need so that you can set up your organization and make your   merchandise. Think in what your needs will probably be and set a identify and number from what you need to buy.financeproject.us 

Undoubtedly, linear revenue streams have become reliable, but they're also limited simply by time and also talent. Even as progress by means of life, we've a great want to have more leisure time but desire to maintain our own previous lifestyle and even improve that. financialincome.us 

So what exactly is the response? More funds is never a remedy to economic stress, yet everyone concludes when they are receiving financial issues. Often folks think they want a fresh job or perhaps better career which pays off more. financialproblem.us 

A proven way round that is to visit your neighborhood finance business. There are a number of these in the area high avenue. Not simply can they will change your cash for an individual instantly, but some also charge zero commission for your transaction. localfinance.us 

Government Business Loans : Visit or perhaps call your neighborhood business selection or authorities agency. It is possible to apply over a local, express, and federal government level to obtain the money you should commence and also grow your organization. smallfinance.us 

Next learn their backdrop and existing projects where they have worked for the maximum pleasure. It is very important to verify their functioning area combined with experience and also their industry of career. Hire the particular designers who is able to give the utmost output in accordance with your needs and desires of getting luxurious and also cost worthwhile quality internal designing and also decoration.InteriorsDream.com 

A lot of higher schooling plumbing classes include vent out system, waste and also drain educational classes -- one designed for non commercial another for commercial made functions. gloucesterplumbing.net 

People desire to wear these. This is a thing that can turn well to your company at the same time. It won't matter in case you are a plumbing technician, a bistro owner, or perhaps an THAT consulting company. Anyone can benefit from good layout. batonrougeplumber.org 

If it is possible to do this kind of, you won't need to purchase SEO or perhaps pay-per-click. What you should do is keep creating articles on a regular basis, and furthermore not research a lot of about various other auto insurance firms on the net to avoid "Copy Scape" thelandscapeguys.org 

So far they're only several do-it-yourself ideas that can be used to get recommended of what the newest trend because of this year could be. There are usually other reasons for information that can be used in order to learn other do-it-yourself and DO IT YOURSELF ideas.homeimprovementideas.us 

Sometimes, it just isn't the huge, bright ideas that will make an individual money. Oahu is the small items that count. These tiny things contain saving people commitment in their particular daily jobs. That is why there are numerous residential washing jobs accessible even in the recession.hosueideas.us 

Beach residence decor provides many fascinating and entertaining designs that produce any residence a warm paradise. There are numerous unique items designed for every room of your home from the restroom to the kitchen.housedecor.us 

Surprise baskets are generally versatile along with sure for you to leave just about any expectant as well as new new mother delighted. Right now, there are a great deal of them which have been you can find. However of you wish to create your gift gift basket, it has to be thoughtful idea alsodiymotherhood 

Life does run smoothly if we establish devices and exercises for issues, but the challenge comes while things manage too effortlessly and many of us become blinded for you to any concepts, choices as well as that sit over and above our schedule. All your stuff many of us do every day becomes normal, runs in auto-pilot along with becomes each of our whole entire world. broadautomotive 

As mentioned, the devil is the facts, and there isn't a standard application to make use of to most situations. Deciding how to handle it and what you should delegate, and tips on how to best integrate while using auto dealer's latest systems to minimize disruption, will be the key. Don't toss the baby while using bath normal water but ready for different results through the same action is a superb definition involving insanity. guessautomotive 

It is quite easy today to identify a speedy vehicle insurance quote that may help you find the correct insurance in your case. Quite just, in the old days you was required to call the corporation and consult an adviser, which could in many cases take long periods of time. myspeedyauto 

Some vehicle scrubbers via other significant manufacturers might be difficult for you to fill along with empty. A motor vehicle scrubber recovers soiled water through the floor following pump features thoroughly wet the bottom and scrubbed it. Two significant tanks inside Champ accommodates payday cash systems using ample hard drive for solution producing reduced complete ups. autochamp 

Manufactured by Mark Dulisse, Short Unique codes Deluxe is usually a plug-in that will incorporates the many tools wish to have and desperately should create pages and turn the most successful web entrepreneurs. autodeluxe 

Styling cues are used for you to prompt recognition of an particular style to other products of a similar brand. The cues add the curve in the roofline, the distinctive design in the grille, and also the shapes along with lines in the vehicle.autodesign 

The principle duty associated with an automotive experts should be to supply distinct knowledge determined by either discipline perspective as well as scientific idea. They supply testimony judging by having witnessed a great deal of accidents and find detailed facts. automotiveexpert 

With a real historical qualifications and modern-day outlook, no speculate these cars are viewed posh along with expensive of their class. In case you own a new Merc, you own an element of a incredible culture along with tradition that may be typically Mercedes-Benz. poshauto 

The author is a keen observer involving business pursuits in the vicinity. This content is utilized from his very own experiences along with knowledge. He or she is a organization strategist powering young business people. He can be writing an book on ‘business technique for success in any business as well as job in search of activity’.anybusiness 

For occupied moms whom don't need to leave their families to accomplish live conversing engagements, teleseminars are an outstanding alternative. Home-based organization moms will use teleseminars for you to leverage his or her expertise, talk about their know-how, and market place their organization. businessmom 

The second option is Dissolution. That may be, at a number of point you may retire and you may close the organization. All the efforts you've invest to making it up can have been pertaining to nothing while your musical legacy disappears.dobusiness 

By : General goods  email  (17/07/2560 14:50:31)
Total: 26:               
 
   1 2         Go to: Go




เสนอความคิดเห็น
รายละเอียด : *
รูปภาพ :
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 100 Kb)
ชื่อ : *
อีเมล์ :
* กรุณากรอกตัวอักษรและตัวเลขให้ถูกต้อง
 

สินค้า/บริการ แนะนํา...
ฮีทปั้มอบแห้ง
ราคา 0.00 บ.
เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบหลอดสูญญากาศ
ราคา 0.00 บ.
เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ
ปกติ 18,000.00 บ.
พิเศษ 17,100.00 บ.
Heat Pump
ราคา 0.00 บ.
เครื่องผลิตไบโอดีเซล 120 ลิตร
ปกติ 145,000.00 บ.
พิเศษ 137,750.00 บ.
น้ำพุพลังงานแสงอาทิตย์ความสูง 180 cm
ปกติ 3,600.00 บ.
พิเศษ 2,520.00 บ.
GRID TIE INVERTOR
ราคา 7,500.00 บ.
เซลส์เชื้อเพลิงสำหรับการเรียนรู้
ราคา 7,500.00 บ.
น้ำร้อนจากแอร์
ราคา 15,000.00 บ.
ปั้มน้ำพุพลังงานแสงอาทิตย์ สูง 150และ2เมตร
ปกติ 1,750.00 บ.
พิเศษ 1,627.50 บ.
ฟิลม์สะท้อนรังสีแสงอาทิตย์
ราคา 1,000.00 บ.
กังหันแกนตั้งขนาดจิ๋ว
ราคา 9,000.00 บ.
กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด1600 W(USA)
ราคา 47,500.00 บ.
เครื่องติดตามแสงอาทิตย์แบบกลุ่ม
ราคา 41,000.00 บ.
ถังน้ำร้อนแรงดัน
ราคา 18,000.00 บ.
กังหันลมสูบน้ำ
ราคา 0.00 บ.
อุปกรณ์กังหันลม
ราคา 10,500.00 บ.
กังหันลมแนวตั้งผลิตไฟฟ้า
ราคา 38,500.00 บ.
ฮีทปั้มขนาดเล็ก
ปกติ 45,000.00 บ.
พิเศษ 43,650.00 บ.
 

บริการของร้านค้า
สินค้า
เว็บบอร์ด
เกี่ยวกับเรา
บทความ
วิธีการชําระเงิน
ติดต่อเรา
แจ้งการชำระเงิน


© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.